§ 1. Klubben navn er Vestfold Jaguar Klubb.

§ 2. Klubbens formål er :

a) Å arbeide for bevaring av Swallow sidevogner, person og sportsbiler av merkene Swallow, SS, Jaguar og Daimler produsert etter Jaguars overtagelse i juni 1960.

b) Å fremme et godt miljø for medlemmene.

c) Å arbeide for økt interesse for og kunnskap om sidevogner og biler nevnt under punkt 2 a).

d) Å arbeide for god trafikkultur.

e) Å arrangere turer konkurranser og møter for medlemmene.

f) Å skape et miljø der medlemmene kan lagre og reparere på sine " katter ".

§ 3. Medlemmer :

Som medlemmer kan opptas enkeltpersoner eller familier som eier eller er interessert i sidevogner og biler nevnt i punkt 2a). Personer som er i medlemmets husstand kan tegne seg som husstandsmedlemmer med redusert kontingent. Husstandsmedlemmer har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men får ikke postforsendelser som ordinære medlemmer. 

§ 4. Medlemskontingenten fastsettes hvert år på ordinært årsmøte.

§ 5. Årsmøtet kan utnevne æresmedlemmer. Æresmedlemskap kan tildeles personer som har gjort seg særlig bemerket i saker som angår klubben og dens formål. Æresmedlemmene har samme rettigheter og plikter som ordinære medlemmer, men betaler ikke kontingent og har rett til benevnelsen æresmedlem. Æresmedlemskap gjelder for livstid.

§ 6. Styret :

a ) Klubben ledes av et styre på 4 medlemmer. Formann velges for 1 ( ett) år ad gangen. Sekretær, kasserer og styremedlem velges for 2 ( to ) år ad gangen. Varamann velges for 1 ( ett ) år ad gangen. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet gjør formannens stemme utslaget. Styret tegnes av formannen eller av sekretæren etter fullmakt fra formannen. Styret skal holde minst et møte hvert kvartal. Medlemmene innkalles skriftlig. Eventuelt forfall må meldes formannen. Sekretæren fører protokoll fra styremøtene.

b ) Styret kan ekskludere et medlem som er uønsket i klubben. Det ekskluderte medlemmet kan kreve eksklusjonen behandlet på påfølgende årsmøte. Eksklusjonen er i så fall ikke gyldig før den er vedtatt av årsmøtet.

c ) Daglig virksomhet ivaretas av formannen eller sekretæren etter fullmakt fra formannen. Saker av særlig stor viktighet og hvis avgjørelse ikke kan utsettes bør underhånden forelegges for så mange av styremedlemmene som mulig før avgjørelsen tas. Saken skal i alle fall refereres på første styremøte.

d ) Styret har myndighet til innen rammen av vedtektene å beslutte og sette i verk alt som ikke etter vedtektene er tillagt årsmøtet.

§ 7. Kasserer :

a ) Kasserer fører regnskap i henhold til god regnskapsskikk, og forestår alle inn og utbetalinger. Kasserer plikter å holde styret jevnlig orientert om klubbens økonomi.

b ) Klubbens regnskapsperiode følger kalenderåret. Kasserer fremlegger regnskapet til ordinært årsmøte.

§ 8. Ordinært årsmøte :

a ) Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ordinært årsmøte.

b ) Ordinært årsmøte innkalles med minst 14 dagers varsel og avholdes i januar.

§ 9. Ordinært årsmøte skal behandle :

a ) Styrets beretning for året som er gått.

b ) Revidert regnskap for året som er gått.

c ) Valg av styre.

d ) Valg av æresmedlem(mer) etter forslag fra styret.

e ) Andre saker som ønskes behandlet, og som er nevnt i innkallingen. Slike forslag må sendes skriftlig til styrets formann og være i hende innen 1- en - måned før generalforsamling.

f ) Er det bare en kandidat til et verv, ansees denne valgt ved akklamasjon.

§ 10. Ekstraordinært årsmøte :

a ) Styret innkaller til og bestemmer tid og sted for ekstraordinært årsmøte.

b ) Ekstraordinært årsmøte sammenkalles av styret, når styret finner grunn til det eller når minst halvparten av medlemmene forlanger det, med minst 14 dagers varsel.

c ) Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. For at en sak skal ansees vedtatt er det nødvendig at minst halvparten av de fremmøtte medlemmer stemmer for. Ved lovendringer er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte medlemmer stemmer for endringen.

§ 11. Oppløsning :

a ) Forslag om oppløsning av klubben behandles på generalforsamling. For at oppløsning skal finne sted, er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmer for oppløsning.

b ) Det årsmøtet som bestemmer oppløsning bestemmer med vanlig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.

Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.09.01

Revidert 23.01.19